Czy roboty ziemne wymagają zezwolenia?

Roboty ziemne wykonuje się w różnym celu – są etapem przygotowawczym do dalszej budowy obiektu lub stanowią prace porządkowe na określonym terenie (np. niwelacja terenu, wyrównanie). Czy w każdym przypadku musimy uzyskać stosowne zezwolenie?

Niwelacja terenu a prawo budowlane

Przepisy zawarte w Ustawie o prawie budowlanym nie definiują niwelacji terenu jako roboty budowlane. Według pkt. 6 i 7 art. 3 Prawa budowlanego prace budowlane to budowa, przebudowa, remont, montaż lub rozbiórka. W żadnym z tych punktów nie znajdziemy definicji niwelacji terenu jako robót budowlanych, zatem teoretycznie wykonanie jej nie wymaga zezwolenia.

Jednak niwelacja terenu może stanowić element przygotowawczy do dalszych prac budowlanych i tak definiuje ją art. 41 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.  W art. 41 znajdziemy też zapis, według którego budowa lub roboty budowlane rozpoczynają się na etapie przygotowawczym. Zatem w tym przypadku konieczne jest uzyskanie pozwolenia na roboty ziemne.

spotkanie biurowe 2

Wykonanie nasypu w celu zagospodarowania działki

Nasyp jest jedną z form budowli ziemnych, wskazanych w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego, które podlegają reżimowy prawnemu. Podstawowym materiałem budowli ziemnej jest grunt, jednak mimo to budowle ziemne nie zostały w zupełności zwolnione z uzyskania pozwolenia na budowę. Doprecyzowana definicja budowli ziemnej mówi, że jest to wytwór ludzkiej działalności nie będący budynkiem ani obiektem małej architektury.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyjął stanowisko, że nasyp ziemny wsparty ogrodzeniem z jednej strony i murem oporowym z drugiej strony jest budowlą ziemną, której wykonanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Samowola budowlana

O samowoli budowlanej mówi się wówczas, gdy inwestor wykonujący nasyp na działce rozpocznie prace przed uzyskaniem stosownego zezwolenia. Karą za samowolę budowlaną może być nakaz rozbiórki, a nawet postępowanie sądowe zakończone karą grzywny lub ograniczeniem wolności.